Rr ezikohet Maqedonia Veriore: Afër ndryshimit të kufijve, shenja për “B ashkimin e Shqiptarëve”

“EMRI „MAQEDONIA VERIORE“, NJË HAP DR EJT NDR YSHIMIT TË K UFIJVE NË RAJON
Impo nimi i emrit të shtetit „Maqedonia Veriore“ nga d iplomacia ndërkombëtare nënkupton ne vojën për r ibashkimin e natyrshëm të kësaj pjese të rajonit gj eografik të Maqedonisë, në të ardhmen, me pjesën tjetër të „Maqedonisë Jugore“, me kr yeqytet Selanikun.

Nëse fa ktori ndërkombëtar ia imp onon shtetit të sotëm të Maqedonisë si zgj idhje emrin „Maqedonia Veriore“, me këtë e rikthen në agjendën e d iplomacisë së fshehtë ndërkombëtare çështjen e mb yllur të nd arjes dhe c 0pëtimit me d hunë të Maqedonisë, jo për t’i përmirësuar g abimet h istorike të së kaluarës, por për interesa aktu ale gj eostrategjike dhe gj eopolitike, për përmirësimin e ga bimit të mëhershëm me krijimin e shtetit të Maqedonisë „ju gosllave“ në kohë të g abu ar (1944) dhe në te rritor të g abuar, me pjesën më të madhe të t erritorit të shteti në tr ojet etn ike h istorike dhe aktuale shqiptare, të p ushtuara nga shtetet fqi nje pas vitit 1913.

D iplomacia nd rkombëtare nuk do të gjejë shpjegime në të ardhmen pse e toloroi në he shtje k rimin k undër njerëzimit, pas trimin e madh e tnik, shkë mbimin e banorëve mes shteteve fqinje, shpë rnguljen me d hunë dhe ndryshimin e përbërjes e tnike në masën mbi 50%, në rajonin gje ografik të Maqedonisë pas viteve, 1913, 1919, 1923, 1938, pas vitit 1945 dhe në mënyrë s istematike më vonë.

Rajoni gje ografik i Maqedonisë, nga Mali Sharr, Fusha e Pellagonisë e deri në Detin Egje, nga periudha më e lashtë që njeh hi storia e njerëzimit e deri pas r ënies së Pe randorisë Osmane, ka qenë i do minuar nga po pullsia il ire-ar bërore-shq iptare a utoktone, ku kanë j etuar në p ërqindje më të vogël edhe grekë, vllehë, he brej, sll avë, tu rq dhe të tjerë.”

Be the first to comment on "Rr ezikohet Maqedonia Veriore: Afër ndryshimit të kufijve, shenja për “B ashkimin e Shqiptarëve”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*