Sapo mori mandatin e tretë, Rama flet për të katërtin: “Pas 4 v itesh PS do marri mbi 850 mijë v ota”

Teksa sapo mori m andatin e tretë, kr yeministri Edi Rama ka folur për mandatin e katërt në emi sionin “Op inion”. “Keni për ta parë, pas katër vitesh P artia S ocialiste do të marrë mbi 850 mijë v ota. Ne punojmë me sh kencë. është shk encë kjo puna e pa rtive.

Po ti shikoni ju ll ogaritë që bëjnë pa rtitë m oderne. P artitë janë makineri. PS është ma kineri që nuk mu ndet dot. Mund të mundet, por jo nga këta”, tha Rama. Ndërkaq, kr yeministri ka d eklaruar se PS ka hu mbur tre m andate nga votat e pavlefshme.

“Ne kemi h umbur tre ma ndate nga votat e pavlefshme. Është e h abitshme në f akt. Ne u kemi kërkuar të gjithë tanëve që të mbajnë shënim të gjitha vo tat që kanë dalë të pavlefshme. Kjo për t’i pasur të shënuara. Dhe është e h abitshme, mijëra e mi jëra vota kanë shënuar numrin 12. Madje mijëra mes tyre kishin vo tuar Ballën”, shtoi Rama.

Be the first to comment on "Sapo mori mandatin e tretë, Rama flet për të katërtin: “Pas 4 v itesh PS do marri mbi 850 mijë v ota”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*