Sh efi i NA TO së Us htria e Kosovës mund të fu tet në veri, SHBA thotë se keni pë rkrahjen e pl otë

Derisa se kretari i përgjithshëm i NA TO’s, ka thënë se us htria e Kosovës mund të f utet në v eri pa le jen e KF OR’it, am basadorja e SHBA’së në NA TO, Kay Bailey Hutchison ka thënë së edhe NA TO do ta pë rkrahë us htrinë e Kosovës.
Stoltenberg ka thënë që disa ale atë të NA TO’s janë të kë nqur me arr itjen e fo rcave te si gurisë së Kosovës mund të futen pa le jen e KF OR’it në Mitrovicën e veriut.

“Disa ale atë në NA TO gjithashtu kërkojmë re spektimin e Ma rrëveshjes së Brukselit, dhe është e qartë se fo rcat e si gurisë vendore mund të hy jnë në ve ri pa lejen e ko mandantit të KF OR-it”, ka thënë Stoltenberg.
Nd ërsa am basadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) në NA TO, Kay Bailey Hutchison, e ka treguar edhe një herë pë rkrahjen e NA TO’s ndaj Us htrisë së Kosovës.
Hutchison është de klaruar se NA TO’ja do të p unojë me qe verinë e Kosovës për t’u ku jdesur që do të kr ijohet një fo rcë mbr ojtëse shumë-et nike, ku janë të pë rfshira të gjitha mi noritetet..

Be the first to comment on "Sh efi i NA TO së Us htria e Kosovës mund të fu tet në veri, SHBA thotë se keni pë rkrahjen e pl otë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*