Sh okuese: Motra e ng ulfati me jastëk motrën në Fushë Kosovë, flasin nga Pr okuroria

Pr okuroria Th emelore në Prishtinë, D epartamenti i Kr imeve të R ënda, njofton se pas pranimit të inf ormatës nga policia për r aportimin e një vd ekjeje të d yshimtë në fshatin Vragoli-Fushë Kosovë, pr okurorja kujdestare e D epartamentit të Kr imeve të R ënda ka dalë në vendin e ngj arjes bashkë me nj ësitë tjera relevante, ku aty është k onstatuar një person i gjinisë femërore pa shenja jete.

Sipas d yshimeve fillestare, d yshohet se v iktima është pr ivuar nga j eta nga motra e saj, e cila me u rdhër të pr okurores ku jdestare është dërguar në mbajtje dhe ndaj të njëjtës do të ndërmerren masat e n evojshme brenda afateve l igjore. Ndërsa, tr upi i pa j etë është dërguar në Inst itutin e Mj ekësisë Li gjore në Prishtinë.

Pr okurori i Shtetit, në k oordinim me po licinë janë duke i nd ërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme h etimore në drejtim të veprës p enale “Vr asja e r ëndë”.

Ndryshe, rasti ka ndodhur sot rreth orës 12:00 në Vragoli të Fushë Kosovës. Po licia me njëherë ka dalë në vendin e ngj arjes si dhe mj ekët eme rgjent të cilët kanë k onstatuar vd ekjen e v iktimës femër 33-vj eç.

Be the first to comment on "Sh okuese: Motra e ng ulfati me jastëk motrën në Fushë Kosovë, flasin nga Pr okuroria"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*