Sheshel për b azat kroate në Kosovë: po te d uam i shk atërrojmë brenda natës

Ek stremisti serb i dë nuar nga Haga për kr ime lu fte, Vojislav Seselj ka kë rcënuar Kosovën dhe Kroacinë, pas lajmeve të fundit se kroatët duan të nd ërtojnë një ba zë us htarake në Kosovë.
Duke folur për mediat serbe ai shpr ehet se po litikanët shqiptarë në Kosovë kanë pr irjen që t’i bi ndën të hu ajve, ndë rsa the ksoi se shqiptarët nuk do të gu xonin të lejonin një ba zë us htarake kroate në te rritorin e Kosovës, pas kjo do të pë rkthehej në lu ftë.

“Shqiptarët dhe kroatët kërkojnë të bëjnë me serbët në Kosovë atë që bëjnë kroatët në Krajina, por ne nuk do ta le jojmë. Ajo që po bëjnë kroatët atje nuk është leg ale. E ve tmja us htri që njohim ne në Kosovë është ajo e KF OR-it dhe kroatët të mos çuditën që një ditë ne t’ua rr afshojmë me ra keta atë që ata qu ajnë ba zë us htarake në Kosovë. Për ne, kroatët në Kosovë janë thj esht ba nditë dhe me ta kë shtu duhet të sillemi”, shpr ehet fam ëke qi Seselj në mediat serbe.

Be the first to comment on "Sheshel për b azat kroate në Kosovë: po te d uam i shk atërrojmë brenda natës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*