Shk elën ma sat an ti-Co vid – Po licia turke nxj err zva rrë nga xha mitë be simtarët my slimanë

Po licia turke ka hy rë me fo rcë brenda një xh amie duke shp ërndarë be simtarët që po lu teshin.
Ndërsa vendi ka h yrë në bll okim to tal për sh kak të rr itjes së ra steve me ko ronavirus, po licia vendase ka he dhur ga z l o tsjellës nda j be simtarëve jo të shumtë në numër. Ata i pë rkasin një gru pimi të qua jtur “Fu rkan”.

Be simtarët janë la rguar me fo rcë nga tre xhami në Turqinë ju gore, duke thënë se tu bimet e tyre të lu tjeve ishin një pr ovokim k undër ku fizimeve të bll okimit të CO VID-19.
Zyra e guv ernatorit të Gaziantep tha të hënën se 76 personat që hy në në tre xh amitë, ishin në h etime të më parshme nën ak uzat e te rrorizmit.

Be the first to comment on "Shk elën ma sat an ti-Co vid – Po licia turke nxj err zva rrë nga xha mitë be simtarët my slimanë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*