Shqiptarët e du an shumë! Angela Merkel fe stoi di telindjen, nuk do ta be soni sa vjece mb ushi ajo

Angela Merkel dje fe stoi di tëlindjen e 66-të. Zë vëndësministri i Punëve të Ja shtme, Gani Dreshaj është zy rtari i parë kosovar që e ka ur uar Zonjën e he kurt per di telindjen.
Dreshaj e ka vle rësuar la rt figurën e Merkel duke e qu ajtur edhe si një mike të madhe të Kosovës.

Sot feston ditëlindjen e 66-të Frau Angela Merkel. Ka ncelarja e zonja ar riti që për 15 vite në krye të kësaj detyre ta rris fuqinë ek onomike dhe po litike të Gjermanisë në ni vele më të larta gl obale.
Zonja e he kurt vazhdon të jetë mo del i po litikbërjes kudo në Evropë dhe botë.
Frau Merkel është dhe do të mbe tet gjithmonë si nonim i fu qisë së gruas dhe një mo tiv për se cilën grua në të dr ejtën e pë rfaqësimit dhe punës së denjë shkruan Dreshaj në ur im.

Be the first to comment on "Shqiptarët e du an shumë! Angela Merkel fe stoi di telindjen, nuk do ta be soni sa vjece mb ushi ajo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*