Shqiptarët e Zvicrës nd ërtojnë xh aminë gj igante

U h ap të shtunën, në Natën e Madhe të K adrit, për të qenë në di spozicion të be simtarëve të enjten, në Ditën e Ba jramit.
Qen dra Is lame Shqiptare “Tu lipan”, do t’i shë rbejë shq iptarëve të Zvicrës. Këta të fundit ko ntribuuan me rreth 4 milionë euro për ndë rtimin e saj, por edhe duke punuar vu llnetarisht, rreth 13 mijë e 500 orë.

Në këtë obj ekt në qytetin Reinach, në k antonin Argau, xha misë i është sht uar edhe nga një çe rdhe për fëmijë, bi bliotekë, q endër ku lturore, re staurant, zyra dhe pa rking në ntokësor.

Be the first to comment on "Shqiptarët e Zvicrës nd ërtojnë xh aminë gj igante"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*