Shqiptari Ka tolik që sht roi Iftar Për Q indra Vëllezër Mu sliman Në Nju Jork

Marko Kepi , ka ndidati për një vend në Këshillin e Bashkisë për qytetin Nju Jork, Di strikti 50 në Staten Island, të Enjten në Hilton Hotel – sht roi va ktin e Iftarit në natën e 24 të Ra mazanit, muajin e she njtë my sliman, për të gjithë shqiptarët në zo nën e tij el ektorale. Të pr anishëm në da rkën e or ganizuar

Të pr anishëm në da rkën e or ganizuar nga Marko Kepi, pë rfshinin rreth 50 be simtar mys limano-am erikane, mes tyre dhe be simtare si Sulltana Perezic, Sebija Perezic dhe Fatime Vukovic, si dhe të ft uara nga be simet e tjera.

Be the first to comment on "Shqiptari Ka tolik që sht roi Iftar Për Q indra Vëllezër Mu sliman Në Nju Jork"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*