Si ta kuptoni që matësi i ene rgjisë nuk po ua “fut”? Këta janë hapat që duhet të ndërmerrni

Të gjithëve na ka q ëlluar të h abitemi nga një f aturë ene rgjie e cila ka r egjistruar një vlerë dukshëm më të lartë sesa ajo që ne perceptonim se kemi konsumuar. Nëse kjo përsëritet në disa raste atëherë e keni ju në dorë të kërkoni v erifikim.

Për t’i dhënë zgj idhje këtyre situatave Enti Rr egullator i En ergjisë ka miratuar një rregullore në të cilën përcakton mënyrën si pr ocedohet për paraqitjen e një kërkese shqy rtimin e saj dhe afatet e njoftimit kur kl ienti d yshon në saktësinë e të dhënave të aparatit matës të ene rgjisë ele ktrike.

Hapi i parë në rast d yshimi është ai i paraqitjes së një kërkese në zyrat e Op eratorit të Rrj etit (në çdo rast mund të jetë operatori i tra nsmetimit dhe/ ose i sh përndarjes) si dhe çdo ins titucioni tjetër përgjegjës për v erifikim.

Op eratori përgjegjës duhet të paraqitet për të bërë v erifikimin jo më vonë se 5 ditë pune nga paraqitja e kërkesës. Paraprakisht kl ienti njoftohet me shkrim për orën dhe datën e kry erjes së këtij ve rifikimi.

Be the first to comment on "Si ta kuptoni që matësi i ene rgjisë nuk po ua “fut”? Këta janë hapat që duhet të ndërmerrni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*