‘S’ka Z ot’, in cident në ce remoninë e fa ljes së N amazit nga my slimanët, një 40-vjeçar te ntoi të ve tëdi gjej me be nzinë në ditën e Fi tër B ajramit (VIDEO)

TIRANË-Një p erson është pë rpjekur të pr ishë ce remoninë e f aljes së N amazit të Ditës së F itër Ba jramit. Një burrë ka te ntuar të fu tet mes b esimtarëve gjatë ce remoninë duke bërë edhe th irrje të ti pit si ‘S’ka Z ot, duhet me i k nga kjo j etë’.
Një 40 vjeçar, me in iciale B.G,, ishte ly er me be nzine dhe dy shohet se kishte që llim të ve tëdi gjet. 40-vjeçari është sho qëruar në Ko misariatin e Po licisë Nr. 1 dhe po licia po punon për sqa rimin e rr ethanave të ngj arjes.

Ai është ne utralizuar fillimisht nga be simtarët nd ërkohë që më pas e kanë m arrë fo rcat e po licisë së shtetit, të cilat e kanë pra ngosur.
Zë vendëskryetari i Ko munitetit My sliman Shqiptar, Taulant Bica, e ci lësoi në një pr ononcim për mediat një in cident sp oradik, që nuk ka të bëjë me b esimin. Ndë rkohë që po licia ka nj oftuar se po pu non për sqa rimin e më tejshëm të ngj arjes.

Be the first to comment on "‘S’ka Z ot’, in cident në ce remoninë e fa ljes së N amazit nga my slimanët, një 40-vjeçar te ntoi të ve tëdi gjej me be nzinë në ditën e Fi tër B ajramit (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*