Skënder Brataj: Njerëzit duhet ta kenë të q artë se m und të inf ektohen, edhe pasi marrin dy d ozat e v aksinës!

Kreu i U rgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, tha në em isionin “Re al St ory”, në N ews24, se rr eziku i inf ektimit me ko ronavirus ekz iston edhe pasi një person me rr të dyja do zat e v aksinës.

Brataj e bëri këtë de klaratë gjatë d iskutimit me eksp ertët në st udio mbi fushatën el ektorale të zgje dhjeve të 25 pr illit, ku mes të tjerash u tha se kandidatët për d eputetë janë të rr ezikuar.

Ilir Alimehmeti: Kandidatët për d eputetë janë të rr ezikuar, për shkak të g rumbullimeve.

Artan Koni: E mira e të mirave është të mos kishim m itingje, f ushatë el ektorale. Në Fier le të vihej një ekran gj igant dhe z. Basha të fliste nga Tirana. E njëjta gjë duhet të ishte dhe nga partitë e tjera p olitike, sepse v aksinuam kr yetarin e partive dhe ai nuk ua shpë rndan tu rmës, por pr oblemi është se t urma inf ekton njëri-tjetrin.

Brataj: Njerëzit duhet të kenë të q artë se edhe me v aksinim, me dy d oza, ekz iston rr eziku i inf ektimit, askush nuk përjashtohet nga riinf ektimi. D istancimi so cial është i pari që të mban larg inf ektimit. Duhet bërë th irrje që në një fushatë po litike të ruhet di stanca dhe të mbahen m askat.

Be the first to comment on "Skënder Brataj: Njerëzit duhet ta kenë të q artë se m und të inf ektohen, edhe pasi marrin dy d ozat e v aksinës!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*