St ërvitja e N ATO-s, Rama: U nikale në h istorinë e m arrëdhënieve tona, vazhdojmë të qëndrojmë b esnikërisht krah jush

Kr yeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka folur nga Durrësi në nisjen e stë rivtjes ‘’D efender Europe 21’’ të N ATO-s dhe vendeve aleatë. Rama thotë se kjo stë rvitje është u nikale pasi shënon një ngjitje të m arrëdhënieve të Shqipërisë me SHBA dhe N ATO.

Ai garanton SHBA-në dhe N ATO-n se Shqipëria pavarësisht se në f orca numerike nuk i o fron shumë aleancës, qëndron be snikërisht krah tyre.

‘’I d ashur dhe shumë i nderuar gje neral Walters, është një l umtur ie v eçantë që të kemi këtu. Për vlerësimin për përpjekjen e v eçantë ku ndër pa ndemisë.

Shumë i nd eruar që të kemi kaq yje këtu. Kam b indjen se kjo st ërvitje është shumë më tepër se sa një mo ment i rëndësishëm , i punës së përbashkët. Ësthë pikë e r ëndësishme në ngjitjen e mëtejshme të m arrëdhënieve tona në pikën më të lartë. I vlerësojmë m arrëdhëniet e shk ëlqyera, f akti është se mund të jenë edhe ëm të shkëlqyera falë një b esimi të madh, ndë rveprimi r eciprok.

Gjenerata jonë u rrit në gjysmën e jetës deri këtu me idenë se ju nuk d uheshit lënë të shkelnit në këtë vend. U brumosëm nga pr opaganda e re gjimit të shkuar me b indjen se jeni e k eqja më e madhe që mu nd t’i ndodhë Shqipërisë, por mbarë botës.

Be the first to comment on "St ërvitja e N ATO-s, Rama: U nikale në h istorinë e m arrëdhënieve tona, vazhdojmë të qëndrojmë b esnikërisht krah jush"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*