St udimi i fundit lë pa fjalë përsa i pë rket f ishkëllimit të veshëve : Ja se cfarë fshihet pas kësaj…

Dëgjimi i një f ishkëllimi të vazhdueshëm në vesh, tr ingëllimë në vesh, nuk është vetëm i bezd isshëm, por edhe një pen gesë për pjesën tjetër normale të tr urit tonë. St udiuesit zb uluan or igjinën e këtij çrr egullimi.

Bilbilat që disa prej nesh vazhdimisht dëgjojnë në vesh, e cila quhet tr ingëllimë kro nike, fillon nga një zonë sp ecifike e tr urit dhe i pen gon ata që v uajnë prej saj të pu shojnë siç duhet.

Hu lumtuesit në Un iversitetin e Illinois, të cilët ana lizuan tr urin e disa p acientëve me i mazhe r ezonancë funksionale, ishin në gjendje të ku ptonin o rigjinën e tr ingëllimës në veshë.

Ja se çfarë zb uluan dhe pse tringëllimi kro nik m und të d ëmtojë sh ëndetin e atyre që v uajnë prej tij.

Be the first to comment on "St udimi i fundit lë pa fjalë përsa i pë rket f ishkëllimit të veshëve : Ja se cfarë fshihet pas kësaj…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*