Të gjithë pyesin a duhet të besojmë tek m agjia e zezë? Ja faktet t ronditëse që tregon teologu shqiptar

Te ologu Miron Cako thotë se m agjia e zeze ekziston dhe nuk kemi të bëjmë me sajesa. Në em isionin”Abc-ja e mëngjesit” t eologu tha se mag jia e zezë është një komunikim me d emonët k undër një pe rsoni, dhe që mund të ketë p asoja të mëdha. Por si mund ta kuptojë një i ndivid nëse i kanë bërë m agji?

“Syri i k eq dhe ma gjia e z ezë kanë l idhje me njëra-tjetrën. H umbet normalitetin, shikon se diçka është brenda teje, je si i dyzuar, ke një e nergji ne gative. Zakonisht krijon përshtjellime në s istemin n ervor.

Kur nuk ndihesh mirë, djalli kap si stemin ne rvor dhe më pas ndikon në të gjithë o rganizmin. Pastaj m und të shfaqen sëmundje që nuk iu gjendet shkaku, bën analizat dhe del pa pr obleme sh ëndetësore. J eta hu mbet normalitetin dhe nuk ka një shkak natyral, atëherë kemi të bëjmë me një shkak mbinatyral”, u shpreh teologu.

Çfarë përdoret për të bërë ma gji? Sipas tij, duke përdorur tr adita pop ullore në familje siç m und të jetë he dhja e kripës në zj arr për syrin e k eq, apo përdorimi i hud hrës, patkoit nuk janë asgjë tjetër veçse inst rumente m agjike.

Be the first to comment on "Të gjithë pyesin a duhet të besojmë tek m agjia e zezë? Ja faktet t ronditëse që tregon teologu shqiptar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*