Te ologu Zekirija Bajrami: Gruaja rrogën nuk e ka për ob ligim t’ia do rëzojë burrit

Do ktori i shk encave is lame, Zekirija Bajrami, në emisionin Cl ick Plus ka sq aruar se si nd ahet pasuria mes fëmijëve në një familje sipas fesë is lame.
Pë rkitazi me këtë, ka de klaruar se nëse punon gruaja në një familje, ajo nuk e ka për ob ligim t’ia japë rrogën burrit.

“Nëse ka mundësi të punon dhe merr rrogën, të ho llat, nuk e ka për ob ligim t’ia do rëzojë burrit. Nuk e ka për ob ligim. Nuk ka të dr ejtë burri t’i thotë: Nx irri këtu pa ratë që e ke marrë rrogën. Ajo është punë vullnetare”.
Për këtë ai ka dhënë edhe sq arim.

“Burri pse ka m arrë dy prej babës, ajo ka ma rrë një? Pse ai i ka ma rrë dy? Sepse ai është përgjegjës për mi rëmbajtjen e familjes, por nëse gruaja punon, ajo ato të ho lla mund t’i shp enzon ku të dojë, por nuk e ka për ob ligim t’ia dor ëzojë burrit”, tha te ologu Bajrami.

Be the first to comment on "Te ologu Zekirija Bajrami: Gruaja rrogën nuk e ka për ob ligim t’ia do rëzojë burrit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*