Te st ps ikologjik: Djali është në profil apo përballë?

Të gjithë njerëzit kanë za konet e tyre: disa ka fshojnë thonjtë gjatë st resit, disa janë gjithmonë vonë. Dhe të gjitha këto nu anca në du kje të vogla pë rcaktojnë pe rsonalitetin tonë. Të më suarit diçka të re për veten nuk është vetëm in teresante, por edhe e do bishme.

Nëse the: Përballë
Nëse mendoni se kjo është një foto e njeriut në pi këpamje fr ontale, mund të thotë që:
Ju shikoni sytë e njerëzve me ve tëbesim, pa as një si klet dhe mund t’i bi ndni njerëzit me fjalët tuaja. Jeni të hapur për çdo gjë që është e re, e me rrni me le htësi biznesin e rre zikshëm dhe filloni ek zekutimin e id eve edhe më të çm endura. Ju jeni një pe rson ak tiv, i bu të dhe i shoqërueshëm.

Nëse the: Profil
Ju jeni një person i tu rpshëm dhe mo dest. Është e rë ndësishme që ju të mb ani gjithçka nën kontroll dhe gjithmonë përpiqeni të pa rashikoni të gjitha sk enarët e mundshëm. Nëse diçka del jashtë k ontrollit, ju bëheni n ervoz. Ju mund të hu toheni, por shpejt gjeni qe tësinë për të zgji dhur pr oblemet dhe për të ka përcyer pe ngesat.

Be the first to comment on "Te st ps ikologjik: Djali është në profil apo përballë?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*