Termkolli: Rr eshtimi Nga Palestina është e Njejtë si nga Serbia, Palestina nuk është çë shtje e jona…

Termkolli, neper mj et nje p ostimi ne Fa cebook, ka thene se zyrtare pales tineze kane dale ku ndr pa va resise se Kosoves, derisa kri tika ka pasur edhe per de klarimet e Myftiut te Kosoves, Naim Ternava, per kon fliktin izraelito pale stinez.

Nuk eshte as çesh tje e jona as takat i yni kon.flikti mes Izraelit e pale stinezeve! Rreshtimi i di.save kah Palestina eshte poli tikisht pot huaj njesoj si kah Serbia. Zyrtaret pales tineze jane sjelle e po sillen ne menyren me agre sive k under pa v a resise e shtetit tone. De kla rimi i My ftiut te Kosoves per ngjar jet e fundit atje, eshte me shume se skan daloz, ka thene ajo. Gjate di tes, Kreu i Bashkesise Islame Naim Ter nava ka folur per situaten ne Jeru salem duke e de nuar sul min ndaj palest nezeve nga fo rcat izraelite.

Me shq etesim kam per cjell es kalimin e situates ne Jerusalem qe filloi me de bimin e dhu nshem te palestinezeve nga shtepite e tyre ne She ik Ja rr a h per te vazh duar me at ak imin dhe pe dh osjen e ins titu.ci onit te xha mise se shenjte A l A ksa, thuhet ne pos timin e tij.

Be the first to comment on "Termkolli: Rr eshtimi Nga Palestina është e Njejtë si nga Serbia, Palestina nuk është çë shtje e jona…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*