To gerja Manushaqe Nura m err me dalje di plomatike në SHBA Bac am aneti vazhdon

Us htarët tonë po vazhdojnë të tregojnë re zultate në mba rë botën
To gerja e F SK-së, Manushaqe Nura, përmes një postimi të bërë në ll ogarinë Fa cebook, ka nd arë me miqtë e saj një lajm te jet të rë ndësishëm jo vetëm për të, por për të gjithë vendin tonë.

Ajo ka thënë se sot ka pë rfunduar shkollimin 6 mujor në Shkollën e Agj utantëve në ShBA, për të cilën ka ma rrë edhe m edalje di plomatike.
Ndërsa ajo e përfundon këtë postim me një fjali mjaftë të fu qishme.

“Bac am aneti vazhdon; la vdi të rë nëve për li ri!”
Ky është postimi i togeres Nura:
Edhe kësaj sf ide i erdhi fu ndi si më së miri. Më le joni të nd ajë me ju disa momente të rë ndësishme gjatë shkollimit 6 mujorë në Shkollën e Agj utantëve në ShBA.

Një fa lenderim i veçantë shkon për qytetarët tanë që vazhdojnë të na be sojnë si dhe për F SK-në dhe us htrin amerikane për mu ndësinë e dh ënë. Mbi të gjitha i fa lem familjes time që në çdo hap më kanë që ndru pr anë në të mirë a në të k eq.
Me daljen Di plomatike me të cilën u de korova në këtë shkollim ia de dikoj pa rtnerit tim Azdrenit. Ai si gjithmonë me pë rkrahjen e tij vazhdon të jetë sht yllë e fo rtë e sukseseve të mia.

Be the first to comment on "To gerja Manushaqe Nura m err me dalje di plomatike në SHBA Bac am aneti vazhdon"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*