Tr onditse: Ja m omenti kur H amas l ëshon 130 ra keta drejt kryeqytetit izraelit

Si renat e bo mbardimeve u dë gjuan pak minuta më parë në Tel-Aviv, teksa mi litantët e H amas, ashtu si e kishin pa ralajmëruar kanë lë shuar 130 ra keta në drejtim të kryeqytetit izraelit.

Fo rcat iz raelite të mbr ojtjes i janë ku ndërpërgjigjur zja rrit dhe të pa kta kanë qenë ra ketet që kanë de përtuar sistemin mbr ojtës dhe sipas ra portimeve njëra prej tyre go diti një au tobuz në qytetin e Holon duke lënë të pa ktën 4 të pla gosur rë ndë mes tyre dhe një mi norene.

Be the first to comment on "Tr onditse: Ja m omenti kur H amas l ëshon 130 ra keta drejt kryeqytetit izraelit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*