Tr onditse: M err Fl akë minibusi me udhëtarë në autostradën Rrogozhinë-Durrës

Një autobus ka ma rrë fl akë në autostradë Rrogozhinë-Durrës, afër qytetit të Kavajës. B alkanW eb mëson se nuk ka të lë nduar pasi dr ejtuesit dhe pa sagjerët kanë shp ëtuar.
Nga pa mjet duket se autobusi është në anë të autostradës dhe flakët kanë pë rfshirë pjesën e p ërparme të tij. Sipas Po licisë, dy shohet se zj arri ka ar dhur si pa sojë e një de fekti te knik.

NJO FTIMI NGA PO LICIA
Ka vajë/Informacion pa raprak
Në Kavajë, dy shohet se si pa sojë e një di fekti te knik ka ma rrë fl akë në lëvizje mjeti mi nibus me drejtues sht etasin L. D., ku ka vetëm dë me materiale.
Sherbimet e zj arrfikses nd odhen në ve ndngjarje dhe bënë të mu ndur fi kjen e zj arrit.
Vijon puna nga Gr upi He timor për sq arimin e plo të e rre thanave të ngj arjes.

Be the first to comment on "Tr onditse: M err Fl akë minibusi me udhëtarë në autostradën Rrogozhinë-Durrës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*