U mor vendimi për k arantinë pak ditë para zgj edhjeve/ Komiteti h eq kufizimet për emi grantët nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut

Afro një javë para zgj edhjeve pa rlamentare të 25 pr illit, Komiteti Teknik i Eksp ertëve mo ri vendimin për vendosjen e k arantinës dy javore ndaj të gjithë emi grantëve që hynin në t erritorin e Shqipërisë nga shteti i Greqisë apo Maqedonisë së Veriut.

Ky k ufizim, i ap eluar edhe në Gj ykatën Adm inistrative nga Lëvizja S ocialiste për Int egrim, që nga mesnata e 3 majit do të h iqet. Kështu, të gjithë emi grantët e Greqisë dhe RMV-së do të m unden të hyjnë dhe të qendrojnë pa pe ngesë në vendin tonë.

Në kohën e vendosjes së ka rantinës, Komiteti Teknik i Ekspe rtëve e ars yetoi ku fizimin si një masë p arandaluese ndaj shtimit të rasteve të reja me Covi d-19 në vendin tonë.

Megjithatë, nëse do të shohim rastet e reja të r aportuara nga këto dy vende fq inje nuk tregohet një rënie në k urbën ep idemiologjike. Përk undrazi, para një dite Greqia ka sh ënuar 1,389 raste të reja, ndërsa Maqedonia e Veriut 104 raste ditore.

Be the first to comment on "U mor vendimi për k arantinë pak ditë para zgj edhjeve/ Komiteti h eq kufizimet për emi grantët nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*