U në nshkrua ko ntrata në mes komunës së Mitrovicës dhe F SK-së për shfr ytëzimin e pr onës së Cërnushës

Pas mi ratimit të pr opozim-ve ndimit nga K uvendi i Komunës së Mitrovicës Jugore, sot në am bientet e kuvendit komunal, ministri i Mbr ojtjes, Armend Mehaj dhe kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, në nshkruan kontratën për Dhë nien e Pr onës së Palu ajtshme të Komunës së Mitrovicës në shf rytëzim nga F SK.

Kjo pronë përfshin gjithsej 191 he ktarë dhe do të shë rbej për st ërvitje dhe ne vojat tj era të F SK-së për të zhvi lluar af tësitë, ka pacitetet dhe ga tishmërinë ope racionale për re alizimin e mi sionit ku shtetues dhe de tyrave li gjore në shë rbim të të gjithë qytetarëve pa da llim të pë rkatësisë et nike, fe tare e ra core.
Ha pësira në fjalë për shumë vite me ra dhë ka shë rbyer si vend stë rvitje për Po licinë, KFO R-in dhe F SK-në.

Be the first to comment on "U në nshkrua ko ntrata në mes komunës së Mitrovicës dhe F SK-së për shfr ytëzimin e pr onës së Cërnushës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*