U shtria e Kosovës do të pajiset edhe me 4 Helikopter, ky d onacion nga U shtria Amerikane

F 0rca e S igurisë tani po pl anifikon të furniz0het me pajisje shtesë dhe tashmë kanë n ënshkruar disa k ontrata për f urnizim me mjete të nevojshme. Një gjë të tillë e pohon ko m andanti i FSK’së Gjenerali bënë të ditur se për çfarë mjete kanë nevojë të fu rnizohen u shtarët e Kosovës.

E pos p ajisjeve të b Iinduara, tani u shtria e Kosovës po m endon të kr ijojë edhe f Iotë ajrore. thotë se po mendojnë që të p ajisen me h elikopter.

Ndërkohë për pilot kjo f 0rcë nuk do të ketë telashe pasi FSK’ja ka tre pilot të shk olluar j ashtë vendit të cilët aktualisht po bëjnë pr aktikë në Shqipëri. Vitin e kaluar FSK’ja ka m arrë 27 automjete u shtarake të njo hura si “Humvee”, të cilat erdhën si d onacion nga u shtria ame rikane.

Be the first to comment on "U shtria e Kosovës do të pajiset edhe me 4 Helikopter, ky d onacion nga U shtria Amerikane"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*