U va ksinua me As traZe neca, pas disa ditësh ndë rron jetë mësuesja 46-vjeçare!

Një ngj arje e rë ndë është re gjistruar në Palermo, teksa një mësuese ka ndërruar jetë 11 ditë pasi kishte kryer va ksinën As traze neca. Profesoresha 46-vjeçare e shkencave në In stitutin “Don Bosco” në Palermo, Cinzia Pennino, ndërroi jetë në mënyrë të dys himtë disa ditë pasi kishte marrë va ksinën e shumë komentuar.

Në rrethin e saj sh oqëror dhe të punës, ajo njihej si një mësuese me një zemër të madhe, e m ençur, bu jare dhe e pë rkushtuar plotësisht në m isionin e saj. Pas vd ekjes së mësueses, 11 ditë pasi kishte marrë va ksinën As trazeneca , pr okuroria ka nisur h etimet për të mësuar shk aqet e vë rteta që i k ushtuan jetën 46-vjeçares.

Sipas drejtorit të spitalit ku ishte shtr uar mësuesja, p acientja kishte ardhur në gj endje shumë të rën duar në am bientet e sp italit.

Pa cientja arriti në Poliklinikën Paolo Giaccone në Palermo, më 24 M ars në ku shte shumë kr itike, me tro mbozë të th eksuar. Pas tra jtimit që mori në këto am biente, pa cientja u tra nsferua në Njësinë e Kujdesit In tensiv ku mori ndi hmën e nevojshme por më pas nd ërroi jetë.

Be the first to comment on "U va ksinua me As traZe neca, pas disa ditësh ndë rron jetë mësuesja 46-vjeçare!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*