Ullinjtë ko nѕumoni sa me shрeѕh..!? Shë rojne një рr oblem mj aft të përhaрur

Ullinjtë kl asifikohen fruta me bër thamë të të njëjtës familje bo tanike me qe rshitë dhe pjeshkët.
Ullinjtë jeshilë mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës ndërsa të zinjtë kur janë pjekur plotësisht.

Të dy llojet ko nsiderohen të pasur me yn dyrna të shë ndetshme për or ganizmin.
Më poshtë do të gjeni të listuara pë rfitimet e rëndësishme që m errni nga ko nsumi i pë rditshëm i ullinjve.

Përmirësojnë shëndetin e ko ckave.
Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit pa randalon hu mbjen e m asës ko ckore.
Ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për ko cka të fo rta.

Ul in ko lesterolin.
Ac idet yn dyrore te ull injtë ul in ko lesterolin e keq dhe rrisin ko lesterolin e mirë.

Largojnë dhi mbjet.
Studimet kanë treguar se ull injtë nda lojnë zhvi llimin e en zimave përgjegjëse për shf aqjen e in flamacionit dhe dhi mbjes.

An tiok sidantët.
Ullinjtë janë një burim i shk ëlqyer i bi ofenolëve.
Këto an tioksidantë, ar rijnë të pa randalojnë aku mulimin e ko lesterolit në en ët e gja kut.

Be the first to comment on "Ullinjtë ko nѕumoni sa me shрeѕh..!? Shë rojne një рr oblem mj aft të përhaрur"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*