UR IME! Vjen lajmi BO MBE nga Evropa: Kosova të bashkohet me Shqipërinë, por…

Mediat sllovene kanë publikuar dokumentin “se kret” të kryeministrit Janez Jansha për ndr yshimin e kufijve në Ballkan.

Dokumenti sho qërohet me ha rtën politike të ra jonit dhe pro pozon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë si dhe shpë rbërjen e Bosnje dhe Herzegovinës, ku një pjesë e te rritorit i kalon Serbisë.

Në pjesën kryesore të dokumentit the ksohet se Serbia, Kroacia dhe Shqipëria, ak tualisht kanë qe veri të qëndrueshme dhe se po litikanët e tyre të zgje dhur, janë të af të të marrin vendime str ategjike. Në pr opozimin slloven thuhet se në Kosovë, 95 % e popullsisë dë shiron të bashkohet me Shqipërinë.

Çë shtja ko mbëtare serbe mund të zgj idhet duke an eksuar një pjesë të Re publika Srpska, dhe në këtë ra st, Serbia është e ga tshme të da kordësohet për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë.

Be the first to comment on "UR IME! Vjen lajmi BO MBE nga Evropa: Kosova të bashkohet me Shqipërinë, por…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*