Us htarët e Kosovës ma rshojnë drejt ku firit me Serbinë

Us htria e Kosovës e krijuar së fundit është kr enaria e Re publikës, dhe si e tillë ka një r ol shumë të rë ndësishëm për mbr ojtjen e çdo c epi të vendit.
Pje sëtarët e F SK-së, gë zojnë mbr ojtje të ve çantë li gjore, ashtu që, jeta, figura dhe di njitetit i pje sëtarit dhe familjes janë të pa pr ekshme.

De tyrat e pë rgjithshme të Us htrisë së Kosovës janë: Mbr ojtja e int egritetit te rritorial të Re publikës së Kosovës, Mbr ojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Re publikës së Kosovës, Mbë shtetja us htarake au toriteteve ci vile si dhe Pj esëmarrja në ope racionet ndë rkombëtare.

Ar matimet që ka të drejtë t’i zo tërojë do të jenë të gjitha ar matimet që janë an ti bl ind duke pë rfshirë edhe to pat deri në 105 mm, ndërkaq do të ketë a ks es të pl otë në gjitha llojet e ar mëve ku ndërairore.
Ministria e Mbro jtjes, ka ko mpetencë mbi kë qy rjen dhe me naxhimin e të gjitha ve primtarive të in teligjencës dhe in formacioneve të kl asifikuara në fu shën e mbr ojtjes dhe si gurisë.

Be the first to comment on "Us htarët e Kosovës ma rshojnë drejt ku firit me Serbinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*