Us htria e Kosovës Në 2025’ën me ka pacitet të pl ota

Ministri i Mbrojtjes në një in tervistë ka thënë se viti 2025-2026, është koha kur do të shp allë ka pacitetet e pl ota si us htri.
“Përku ndër vë shtirësive ne do të ar rimë që në vitin 2025-2028, t’i shp allim ka pacitete e plota si us htri. Një nga pa rakushtet që us htria të behët anëtare e NA TO-s, është që Kosova të ketë një or ganizmi, pl an us htarak, i cili ap likon dhe ar rin sta ndardet më të la rta të NA TO-s.”

An ëtarësimi në Al eancën Ve ri-At lantike, e njohur si N ATO, ka qenë dhe mbe tet sy nim i Kosovës, in stitucionet e së cilës do të vazhdojnë ta tr asojnë rrugën.
Ministri i Mbr ojtjes, është i bi ndur se F SK-ja, do të jetë al eati i NA TO-s, por që këtë e sheh edhe si pr oblem po litik.

“Sa i pë rket çë shtjeve us htarake në i kemi vl erësimet më të la rta nga të gjitha autoritetet us htarake duke u ni sur nga ato të NA TO-s, KF OR-it, dhe pa rtnerëve tonë të tjerë jemi në ni velin e du hur jemi b ashkëpunues jemi në koo rdinim të mirë duke pa raqitur një fa ktor të r ëndësishëm të pa qes, jo vetëm në vend por edhe ne ra jon. Kjo mbe tet edhe punë e po litikës dhe di plomacisë që të bëjë të di tur këtë”,

Be the first to comment on "Us htria e Kosovës Në 2025’ën me ka pacitet të pl ota"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*