Us htria e Kosovës së shpejti në NA TO

Ai thënë se us htria e Kosovës së shpejti do të jetë pjesë e NA TO-së.

Me ma rrëveshje me al eatët tanë dhe NA TO-n filluam me Tr upat Mbrojtëse të Kosovës Pas je tësimit të as piratave për pa va rësi, në vitin 2009 e th emeluam Fo rcën e Si gurisë së Kosovës. Në fund të vitit 2018 e th emeluam edhe us htrinë e Kosovës.

Rrugëtimi i us htrisë sonë ishte rrugëtim i li risë dhe pa va rësisë së Kosovës. Nd erime dhe re spekt për të gjitha gratë dhe burrat që sa krifikuan gjithçka për këtë ditë. Jemi kr enarë me us htrinë e Kosovës, e cila së shp ejti do të jetë pjesë e mi sioneve pa qësore të NA TO-s kudo nëpër botë.”

Be the first to comment on "Us htria e Kosovës së shpejti në NA TO"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*