Va ksinat e SHBA-së së shpejti në Kosovë, pr esidentja Osmani falënderon Bidenin!

Pr esidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pr anuar letër ur imi nga Pr esidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, i cili e ka ur uar në emër të popullit amerikan për zgj edhjen në kr ye të shtetit.

Biden ka th eksuar se do të punojë me Osmanin në pr ioritetet që kanë të bëjnë me fo rcimin e su ndimit të li gjit, lu ftën ku ndër ko rrupsionit, mbr ojtjen e të dre jtave të pa kicave dhe bashkësive fe tare, ri mëkëmbjen nga pa sojat e pa ndemisë Co vid-19, zhv illimin ekonomik si dhe sigurimin e të ardhmes së që ndrueshme en ergjetike.

Ai i është përgjigjur edhe kërkesës së Osmanit që SHBA-të të ndi hmojnë me va ksina, ba zuar në letrën e saj të 19 ma rsit.

Pr esidenti i SHBA-ve ka po tencuar se me sht imin e sasisë së va ksinave, SHBA-të do të punojnë me pa rtnerët për shpë rndarjen e tyre dhe se ekipi i tij do të jetë ne ko ntakt me Pr esidenten Osmani për re alizimin e sy nimit të tillë.

Be the first to comment on "Va ksinat e SHBA-së së shpejti në Kosovë, pr esidentja Osmani falënderon Bidenin!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*