Vd ekja e 44 vj eçares në Selanik, rr ëfehet burri: Bëri v aksinën anticovi d, pastaj kishte ftohtë…

Një 44-vj eçare ka dhënë shp irt ditën e djeshme në Selanik, pasi bëri v aksinën “A stra Z eneca”.

Pas ekza minimit mj eko-l igjor, vd ekja e nënës së dy fëmijëve i at ribuohet një s ulmi në ze mër, ndërkohë kr yetarja e Ko mitetit të V aksinimit, Maria Theodoridou tha se nuk kishte l idhje me va ksinën.

Mirëpo së fu ndmi burri i v iktimës ka dhënë një intervistë për m ediat duke z buluar ngj arjen.

Bëmë v aksinën dhe shkuam në pl azhin e Chalastras e pimë kafe. Më tha se nuk kishte asnjë shq etësim. Pastaj më tha se kishte ftohtë. E dinim që kjo ishte një nga e fektet anësore dhe nuk u shq etësuam, por thjesht mori një pil ulë.

Pak para rreth orës 3:00, nuk po m errte dot fr ymë, u zgj ova dhe ajo ishte pa nd jenja. Shkuam në Qendrën Shëndetësore, ata u përpoqën, por ishte tepër vonë. Unë i përshëndes p ërpjekjet e qe verisë për të sj ellë v aksina në vendin tonë shpejt, por nëse shkakton pro bleme, hi dhini ato.

Be the first to comment on "Vd ekja e 44 vj eçares në Selanik, rr ëfehet burri: Bëri v aksinën anticovi d, pastaj kishte ftohtë…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*