Vendim h istorik: P fizer pr odhon pilulën nga goja k undër të gjitha v arianteve CoVi d-19

Shefi i ri ekz ekutiv i Pfi zer Albert Bourla tha të m artën se një tr ajtim or al Covi d-19 që kompania po zhv illon, pritet të j etë i d isponueshëm për t’u p ërdorur deri në fund të vitit në vazhdim, r aporton noa. al.

Z. Bourla, në një int ervistë për CNBC, tha se a ntivirali eksp erimental m und të jetë i d isponueshëm pasi po provohet se fu nksionon në mënyrë të s igurt në te stimin nje rëzor dhe do të nisë të sh përndahet nëse m err miratimin nga rr egullatorët.

Në m ars, Pfizer filloi zy rtarisht p rovat duke te stuar il açin o ral Covi d-19 në formë pi lule tek njerëzit. Ilaçi është gjithashtu nën vlerësim edhe në va riantin tjetër, si një tr ajtim intr ave noz, në një pr ovë të ve çantë që Pfizer ka filluar vjeshtën e kaluar.

Një pilulë orale do të plotësonte një rol kryesor të trajtimit duke nd ihmuar njerëzit që janë të s ëmurë, por ende nuk janë shtruar në sp ital.

Be the first to comment on "Vendim h istorik: P fizer pr odhon pilulën nga goja k undër të gjitha v arianteve CoVi d-19"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*