Veton Surroi: U ÇK Nuk Ishte Us htri Çl irimtare Por Shumica Ha jna?

Pu blicisti Veton Surroi thotë se U ÇK nuk ishte us htri çl irimtare. Në emisionin “Rubikon” të KTV’së ai ka thënë se “kjo us htri gu erile” u çlirua nga Serbia “ashtu siç u çli ruam ne c ivilët”. /

“De bati që është zhvilluar në Parlament, mos u ktheni shumë prapa. Sot pr anohen si ve teran ata që kanë shë rbyer në një or ganizatë guerile siç ka qenë U ÇK, por nuk pr anohen ata të or ganizatës tjetër gu erile që quhet F ARK.

Ky ko nflikt ka ndodhur në vitin 99. Nuk ka nevojë shumë për el aborim, U ÇK është çl iruar nga Serbia ashtu siç jemi çl iruar ne ci vilët”

Be the first to comment on "Veton Surroi: U ÇK Nuk Ishte Us htri Çl irimtare Por Shumica Ha jna?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*