Viti 2030 do të ketë dy fillime të muajit të Ramazanit

Pas 10 viteve, pë rkatësisht më 2030, mys limanët do të agj ërojnë dy herë br enda një viti.
Një agj ërim i Ramazanit do të fillojë më 6 j anar, dhe tjetri në 26 dhj etor të po këtij viti.

Kalendari hë nor është i ndr yshëm nga ai diellor, kjo është ar syeja pse kjo nuk duhet të jetë su rprizë, be sojnë ek spertët.
Kalendari për vitin 2030 në faqen e in ternetit ti meanddate.com de klaron se Ramazani do të fillojë më 6 ja nar, pas të cilit my slimanët në mb arë botën do të fe stojnë Fitër Bajramin, më 5 shk urt. Deri në fund të këtij viti, Ramazani do të fi llojë përsëri më 26 dhj etor.

Be the first to comment on "Viti 2030 do të ketë dy fillime të muajit të Ramazanit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*