Vjen deklarata nga BE që po ÇM END të gjithë: Serbia do ta njohë Kosovën

Timothy Less, një ish-d iplomat britanik në Bosnje e Hercegovinë, ishte i ftuar në emi sion “Face” me g azetarin boshnjak Senad Haxifejzoviq. Aty, ai dha disa p arashikime të bujshme, ndër të cilat tha se Serbia do ta njohë Kosovën.

“Boshnjakët nuk mund ta mbrojnë Bosnjën! Serbia do ta njohë Kosovën për R epublikën Srpska, ky është pl ani. Mund të ketë ko nflikt përreth Bërçkos, Mostarit dhe Mitrovicës së Veriut. Sllovenët kanë int eres për Ballkanin, ata e kuptojnë strukturën me ndore ballkanike.

Evropa duhet ta m arrë ini ciativën. Ata vendosën të fillojnë m ekanizmin përmes “non-p aper”. “Non-p aper” nuk do të zb atohet derisa Biden është në pu shtet. Sllovenët po testojnë r eagimin ndërkombëtar me këtë letër”, theksoi Less.

Siç tha u dhëheqësi i pr ojektit “Stu dimet e Shp ërbërjes” të Qendrës për Gj eopolitikë dhe Str ategji në Universitetin e Cambridgeit, te nsionet do të mbesin derisa të ndry shohen kufijtë, dhe se nuk parashikon l uftë.

“Nëse ka dh unë, ajo do të vijë nga boshnjakët që mbrojnë BeH. Lloji i vetëm i k onfliktit në të cilin ata m und të çojnë është një përsëritje e k onfliktit të vitit ’99 në Kosovë. Është një ve tëvrasje p olitike! Boshnjakët nuk kanë u shtri, nëse s ulmojnë serbët, do të kenë pr oblem me Serbinë, do ta h umbin int egritetin e tyre moral.

Nëse serbët do të shk ëputen, boshnjakët do të pr otestojnë, por ata nuk do të lu ftojnë për të pa mundurën. Nëse Republika Srpska shk ëputet, BeH do të gjendej në situatën që Serbia e ka me Kosovën. Situata ka ndryshuar, njerëzit janë nd arë, ekz iston një kufi i qa rtë që ndan Republika Srpskan nga Federata. Mali i Zi është një rast tjetër, unë nuk e shoh atë rr ezik, serbët dhe mala zezët janë afër.

Be the first to comment on "Vjen deklarata nga BE që po ÇM END të gjithë: Serbia do ta njohë Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*