Vjen l ajmi i shume pritur per qytetaret e Kosoves ! Ja sa vak sina jane nisur per ne Kosove…

Kosova eshte vendi i fun.dit ne Evr ope per nga fu rnizimi me vak sina. Por, duket se edhe nje kontin gjent prej 62.400 dozash pri tet te vijne ne Kosove me vak sina Astra Zeneca

Furni zimi ende nuk eshte ni sur per Kosove, por UN ICEF ka bere te ditur qe tash me jane bere gati keto doza

C OVAKS ka alo kuar 201,420 dokza te vak sines per vendin tone. Mi nistria e Shende tesise nuk ka dhene ndonje infor macion ne lidhje me kohen se kur do te vijne vak sinat e bera gati ne Kosove
Deri tash Kosova eshte furni.zuar me 24,000 doza te vak sines Astra Zeneca dhe me 4 mije e 680 doza te vak sines Pfzer. Ka pasur hezi time fillestare nga stafet shende tesore ne vend per te m arre vak sinen e pare, derisa e dyta eshte m arre menje here prej tyre.

Be the first to comment on "Vjen l ajmi i shume pritur per qytetaret e Kosoves ! Ja sa vak sina jane nisur per ne Kosove…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*