Vjen Lajmi BO MBASTIK Nga Shteti I BE-Së, “Do T’a Pë rkrahim Kosovën..”, Ja Se Për Çka Bëhet Fjalë..

Kryeministri i Re publikës së Kosovës, Albin Kurti priti sot në takim am basadorin e Italisë në Kosovë, Ni cola Orlando, i cili e ur oi për fi toren në zgj edhjet e 14 shku rtit dhe zgje dhjen Kryeministër të Re publikës.

Ambasadori Orlando ko nfirmoi pë rkrahjen e Italisë nd aj Qe verisë së Re publikës së Kosovës dhe popullit të saj, dhe shp rehu ga tishmërinë e Qe verisë së tij për të vazhduar dhe av ancuar dhe më tutje bashkëpunimin e ta nishëm.

Kryeministri Kurti e fa lënderoi am basadorin Or lando për vizitën, dhe për ur imet e tij dhe të Qe verisë së Italisë.

“Italia është pa rtner i rëndësishëm për Re publikën e Kosovës”, u shp reh kryeministri, dhe në këtë drejtim e si guroi që Qe veria e udhëh equr nga ai është sa e ga tshme aq edhe e pë rkushtuar për bashkëpunim ndë rshtetëror në të gjitha fu shat me in teresa të pë rbashkëta, teksa iu f alënderuar amb asadorit të Italisë për ndihmën e vazhdueshme nd aj Kosovës. /Telegrafi/

Be the first to comment on "Vjen Lajmi BO MBASTIK Nga Shteti I BE-Së, “Do T’a Pë rkrahim Kosovën..”, Ja Se Për Çka Bëhet Fjalë.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*