Vjen lajmi fa ntastik! Kr ijohet super va ksina a nti-ko ronavirus, përgjigja e çdo pa ndemie

Përku ndër numrit të njerëzve të va ksinuar në të gjithë botën që rritet në mënyrë të ko nsiderueshme gjatë muajve të fundit, pa qa rtësitë në li dhje me af tësinë e tyre në tr ajtimin e ri-in feksioneve CO VID-19 – ve çanërisht ato të shk aktuara nga va riacionet dhe mu tacionet e ko ronavirusit të ri – vazhdojnë.

Por tani, stu diuesit duket se kanë gjetur një g ur që vr et të gjithë zogjtë, në formën e një va ksine që mund të of rojë mb rojtje nga të gjithë ko ronaviruset.

Duke pë rdorur një q asje in ovative, st udiuesit Steven L. Zeichner nga UVA Health dhe Xiang-Jin Meng nga Virginia Tech kanë zhv illuar atë që një ditë mund të bëhet një va ksinë un iversale për ko ronavirusët.

Kjo va ksinë nuk do të lu ftonte vetëm të gjitha ll ojet e ta nishme dhe të ar dhshme të SA RS-Co V-2 që shk aktojnë CO VID-19, por edhe ko ronavirusët që më parë kë rcënonin ep idemi ose shk aktonin r aste të ft ohjes së z akonshme rregullisht.

Si mundet që një v aksinë të lu ftojë të gjithë ko ronavirusët?
Va ksina e krijuar nga Zeichner dhe Meng merr një q asje të pa za kontë, në atë që sy non një pjesë të pr oteinave spike të vi rusit të qu ajtur “pe ptidi i shk rirjes vi rale”.

Ky pe ptid i ba shkimit është në th elb un iversal midis k oronavirusëve; në f akt, nuk ka ndr yshuar ose ndr yshuar aspak në as një nga se kuencat gje netike të SA RS-Co V-2 që janë marrë nga mijëra pa cientë në të gjithë botën.

Be the first to comment on "Vjen lajmi fa ntastik! Kr ijohet super va ksina a nti-ko ronavirus, përgjigja e çdo pa ndemie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*