Vjen lajmi i fundit nga Q everia- Do të ve ndosim Re ciprocitetin me Serbinë !

Ministri i Mje disit, Pl anifikimit Ha pësinor dhe In frastrukturës, Liburn Aliu, tha se Qe veria Kurti do të vendosë masa të re ciprocitetit me Serbinë, por se kjo do të bëhet pas një an alize ekonomike.

“Re ciprociteti do të jetë si m asë ka rshi Serbisë për të ve ndosur një ma rrëdhënie no rmale me Serbinë, nuk mund të ketë ma rrëdhënie no rmale me Serbinë pa ve ndosur re ciprocitet dhe një gjë e tillë është në sy nimin tonë dhe të Qe verisë e cila vendos me kohë”.

Be the first to comment on "Vjen lajmi i fundit nga Q everia- Do të ve ndosim Re ciprocitetin me Serbinë !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*