Vjen lajmi i fundit nga Q everia, Do të vendosim R eciprocitetin me Serbinë!?

M inistri i Mjedisit, Pl anifikimit Hapësinor dhe Infr astrukturës, Liburn Aliu, tha se Qe veria Kurti do të vendosë masa të r eciprocitetit me Serbinë, por se kjo do të bëhet pas një ana lize e konomike.

“Ne e v endosim re ciprocitetin pas një an alize eko nomike dhe nga kjo an alizë ne i vendosim m asat karshi tyre duke e parë int eresin e Kosovës në radhë të parë, si dhe int eresat e shq iptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Në shumë raste r eciprociteti i ka d ëmtuar edhe qytetarët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës.

Pra, në këtë pikë edhe ma sat bll ok mu nd të jenë të d ëmshme, prandaj kërkohet një ana lizë për m asat karshi Serbisë. R eciprociteti do të ndodhë patjetër. Edhe ai ek onomik edhe tregtar edhe krejt. Nuk m und të flas për parashikime, por e njoh Vetëvendosjen dhe në këtë pikë nuk do të ketë kompromis”, tha Aliu në emi sionin Rubikon.

Be the first to comment on "Vjen lajmi i fundit nga Q everia, Do të vendosim R eciprocitetin me Serbinë!?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*