Vjosa “go det“ kr erët serbë: Mos i ik ni dr ejtësisë, pe ndohuni dhe kërkoni fa lje Kosovës!

Presidentja e Republikës, Vjosa Osmani ka kë rkuar nga kre rët e po litikës serbe që t’i kërkojnë falje Kosovës për krlmet që shteti i tyre i bëri në Kosovë.

Në një in tervistë për mediumin francez, “Liberation”, ajo ka de klaruar se dre jtësia është një parak usht për pa jtimin.
“Ajo që i kërkoj ho mologëve të mi serb, është që mos t’i i kin kësaj d rejtësie.

Ata duhet të p endohen dhe të kërkojnë fa lje për kr imet e tyre.

Nëse ata nuk duan ta bëjnë këtë për ne, ata duhet ta bëjnë këtë për rininë në Serbi, e cila po ashtu ka ne vojë për një të ar dhme më të mirë.

Ek ziston një te ndencë e re vizionizmit hi storik li dhur me atë që ka ndodhur në Kosovë dhe në Bosnje. Disa te ntojnë ta bëjnë një ek uivalencë mo rale ndërmjet po litikës gj enocidare të Serbisë dhe atë që disa in dividë mund të kenë bërë pas luf.tës.

Kjo nuk është e pranueshme: ajo që e ka bërë Serbia ishin vepra të një sistemi shtetëror, jo ak sione in dividuale. Kjo ndodhi veç para 20 vitesh dhe banorët e Kosovës e kujtojnë”, ka d eklaruar ajo.

Be the first to comment on "Vjosa “go det“ kr erët serbë: Mos i ik ni dr ejtësisë, pe ndohuni dhe kërkoni fa lje Kosovës!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*