Vuçiq: Do Ta Luf Toj Pav Arësinë E Kosovës Për In At Të Evropës (VIDEO)

Ra portet e mi ratuara të enjten në Parlamentin e Evropës e kanë sh okuar pr esidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Në ato dokumente që për Kosovën i pre zentoi ra portuesja gjermane Viola Von Crammon, i kërkohet Serbisë ta pranojë pava rësinë e Kosovës, pastaj rritja e bashkëpunimit të strukturave të in teligjencës Beograd-Prishtinë dhe deri tek nda lja e fu shatës ant ishtetësisë kosovare.

“Si gu xon dikush të më flet për atë Parlament. Unë jam kr enar me fa ktin se e de legjitimojë sht etësinë e Kosovës dhe se do vazhdojë të bëjë kështu çdo ditë për in ati të Pa rlamentit të Evropës, ata nuk mund të më bëjnë a sgjë”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq, thotë se nuk i kanë pëlqyer as de klarimet e kryeministrit të ri të Kosovës.

Albin Kurti, thotë se tema e të pag jeturve dhe kr imet e lu ftës të kr yera nga Serbia do jenë pjesë e bisedimeve dialoguese që do i bëjë me pa lën serbe në të ardhmen.

“Kurtit i in tereson ky di alogu. Duket se ai ka më së shumti dë shirë të bisedojë me veten. Por kjo pastaj është mo nolog jo di alog. Le të shtyjë ai çka mundet është punë e tyre. Por me këtë qasje ata po tregojnë se di alogun nuk e fa vorizojnë kurrë”, de klaroi Vuçiq.

Nëse me rren pa rasysh de klarimet e zyrtarëve evropian përgjegjës për di alogun Kosovë–Serbi, takimi i pre mierë Kurti-Vuçiq në Bruksel, pri tet të mbahet pas pak javësh.

Be the first to comment on "Vuçiq: Do Ta Luf Toj Pav Arësinë E Kosovës Për In At Të Evropës (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*