Vuçiq ha rron qe eshte para kamerave , Shqiptarët nuk janë aq të do bët si dikur (Video)

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiqit i është pu blíkuar një video ku shihet teksa an kohet për gj endjen e d obët të s erbëve në Re publikën e Kosovës.

Gj atë një mbl edhje të mb ajtur ja shtë “sy rit të me dieve”, ai di skutoi me pë rfaqësuesit e Li stës Srpska dhe kryetarët e komunave serbe në Kosovë rreth s ituatës së fundit.

Nd onëse nuk ishte në dijeni për in cízimin që ishte duke e bërë një k amerë, Vuçiç vazhdon të fl et kr ejtësisht ndr yshe për s ituatën me të cilën po kalon Kosova dhe Serbia.

Be the first to comment on "Vuçiq ha rron qe eshte para kamerave , Shqiptarët nuk janë aq të do bët si dikur (Video)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*