Vuçiq për us htrinë e Kosovës: Nuk janë të fo rtë, por e kanë Bo ndsteelin dhe amerikanët

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka vaz hduar të komentojë do kumentet jo zy rtare dhe të pa ko nfirmuara, që po rrj edhin në media si ‘n o n p aper’ lidhur me zgji dhjen e çë shtjes së Kosovës. Ai ka folur edhe për f orcën e us htrisë serbe dhe të us htrive të vendeve pë rr eth. Për Kosovën thotë se nuk ka us htri të fo rtë, por e ka bazën Bo ndsteel dhe us htrinë amerikane pas vetes.

Pre sidenti serb, duke komentuar ‘n o n p aper’-in e fundit tha se njohja e Kosovës, e përmendur në atë letër, është një gjë e vë shtirë dhe e pa pr anueshme për Serbinë, “por se është një letër shumë më e mirë se Pl ani i Aht isaarit dhe nga gjithçka që kemi ma rrë deri më tani”.

Be the first to comment on "Vuçiq për us htrinë e Kosovës: Nuk janë të fo rtë, por e kanë Bo ndsteelin dhe amerikanët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*