Yuri Kim: Dr ejtësia po jep r ezultat në Shqipëri, SHBA gjithmonë në p ërkrahje të Shqipërisë

Am basadorja Amerikane Yuri Kim ka de klaruar se Re forma në Dr ejtësi po je re zultat. Sipas saj r eforma po ecën h ap pas h api.
Në aktivitetin për Ditën e Dr ejtësisë, di plomatja amerikane tha se SHBA do të jetë gjithnjë në krah të Shqipërisë në këtë rrugë.

“Shp resoj që ta keni ditur se sa herë kemi zhv illuar biseda të vë shtira këto gjëra kanë ardhur nga një mik. Ju keni pa guar një çm im të la rtë dhe dua t’ju f alënderoj për këtë. Re forma në Dr ejtësi po jep re zultat. Prandaj jemi mb ledhur këtu sot se në 10 m aj të 1913 dr ekretoi ak tin e parë li gjor të Shqipërisë të sapo pa va rur. 108 vjet më vonë Shqipëria ka një ko rnizë të plotë li gjore. Ne dua që ju të keni sukses, ne e dimë që ju mund të keni sukses. Shpresoj ta dini që Shtete e Bashkuara do t’ju mb ështesin pë rgjatë çdo ha pi, do jenë me ju k rah për kr ah, nd ëraa dr ejtësia të bëhet re alitet në Shqipëri,” tha Kim.

Be the first to comment on "Yuri Kim: Dr ejtësia po jep r ezultat në Shqipëri, SHBA gjithmonë në p ërkrahje të Shqipërisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*