Yuri Kim, ho mazh Krujës dhe Skënderbeut pë rmes va rgjeve të poetit të nj ohur amerikan: Y ll mëngjesi mi të nd rit…

Pë rmes një po ezie të bo tuar në vitin 1873 nga po eti i shq uar amerikan, Henry Ëadsëorth Longfelloë, am basadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim ka po stuar foto nga vizita e saj në qytetin e Krujës duke i bërë ho mazh këtij qyteti dhe He roit tonë Kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu.

“Kt himi i Skënderbeut në Krujë” është po ezia e po etit Longfellow. “. Va rgjet e zgj edhura nga am basadorja Kim: Dhe me ze mrën plot gë zim; Ka pë rceu lumin Drin; Dhe u-gd hi e n’ag ullim; Pa kë shtjellën Ak-Hissar*; Kr ujën, ah atë qytet; Rr eth me m ur e me he ndek, te k u-li nt e t ek u-rr it; Y ll mëngjezi mi të ndr it.

Be the first to comment on "Yuri Kim, ho mazh Krujës dhe Skënderbeut pë rmes va rgjeve të poetit të nj ohur amerikan: Y ll mëngjesi mi të nd rit…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*