Zb ulohet fotoja e të riut që u v ra në Tiranë

Mehmet Qema 27 vjeç u që llua me pi stoletë mbrë mjen e sotme në rrugën “5 M aji” në Tiranë duke nd ërruar j etë në sp ital si p asojë e pl agëve.
Ga zetari i ABC, Aldo Kozarja ka siguruar fo ton e vi ktimës. I riu me va rëse dhe ta tuazh në qa fë, sipas të dhë nave pa raprake dy shohet se u që llua pas një k onflikti mes disa personave.

Vi ktima re zulton pa pr ecedent pe nal. 7 persona janë shoqëruar deri tani. Po licia thotë se grupi h etimor ndodhet në ven dngjarje dhe nën dr ejtimin e Pr okurorisë po punon për sq arimin e rr ethanave të ngj arje, si dhe mbl edhjen e çdo pr ove të mu ndshme që do ç ojë në id entifikimin dhe ka pjen e au torit.

Be the first to comment on "Zb ulohet fotoja e të riut që u v ra në Tiranë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*