Zb ulohet il açi që mund t’i japë fund p andemisë! Shk encëtaret te stuan mj ekimin që përdorët për të lu ftuar p arazitët! Ja r ezultatet

Një st udim i re alizuar nga një grup shk ëncetarësh dhe i ana lizuar të paktën në 18 r aste kl inike ka zb uluar se përdorimi i një il açi për shë rimin nga p arazitët, i qu ajtur Ivermektina, mu nd t’i ja pë fund p andemisë Covi d-19.

Ky st udim është u dhëhequr nga Dr.Kory dhe u p ërqendrua në analizën e 27 pr ovave kl inike të k ontrolluara, të di spo nueshme deri në ja nar të 2021, ku vlen të përmendet se 15 pr ej këtyre pr ovave ishin të ko ntrolluara r astësisht, një m etodë kjo e pr eferuar nga O rganizata Bot ërore e Sh ëndetësisë (OBSH), Ins tituti Kombëtar i Sh ëndetit i SHBA-së dhe Agj encia Evr opiane e Ba rnave.

Sipas këtij st udimi mbi përdorimin e Ivermektinës në tr ajtimin e Covi d-19, eksp ertët kanë zb uluar një ulje të ko nsiderueshme të vd ekshmërisë dhe kohës së rimëkëmbjes të të pr ekurve.

Për më tepër, st udimi vëren se rr eziku i pr ekjes nga Covi d-19 zvogëlohet ndj eshëm përmes përdorimit të inv ermektinës në baza të rr egullta.

Vlen të th eksohet se muajt e fundit kanë dalë edhe disa st udime të tjera që su gjerojnë se ky il aç m und të j etë i do bishëm në tr ajtimin e Covi d-19, edhe pse OBSH dhe PAHO nuk e kanë apr ovuar ende p ërdorimin e tij për tr ajtimin e këtij v irusi.

Be the first to comment on "Zb ulohet il açi që mund t’i japë fund p andemisë! Shk encëtaret te stuan mj ekimin që përdorët për të lu ftuar p arazitët! Ja r ezultatet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*