Zb ulohet SK ANDALI/ Qe veria shp ërndau 40 milionë euro në fsh ehtësi pak ditë para zgj edhjeve (VIDEO)

Në datën 22 pr ill në telefonin e qytetares B.M nga Durrësi mb ërriti një mesazh nga b anka. Mesazhi shkruante: “Llo garia juaj u k reditua me 1 mijë dollarë”. Dë rguesi i pa rave ishte b uxheti i shtetit, më sa ktë program i gr anteve të ri ndërtimit nga t ërmeti. Të nesërmen qytetarja u paraqit në bankë për të të rhequr çe kun e dë rguar nga qe veria, ndërsa pas dy ditësh shkoi të v otojë.

Fe nomeni ka qenë aq ma siv sa që mund të jetë op eracioni më i madh i nd ikimit të vo tës në shkallë të gje rë i reg jistruar ndonjëherë në Shqipëri. Jo me para in fo rmale, por dr ejtpërdrejtë me paratë e bu xhetit të shtetit, pra me pa ratë e ta ksave të qytetarëve. Gjithçka në rrugë li gjore dhe gjithçka nën hu ndën e op ozitës. Kjo e fu ndit m adje, shëtiste nëpër Shqipëri au tokolonat e mi litantëve. Por nd ërsa opo zita jetonte me ën drrën e saj eu forike për të fituar zgj edhjet, qe veria ishte duke re alizuar në he shtje op eracionin më të madh të nd ikimit të vo tës, re zultati i të cilit u pa në 25 pr ill.

Be the first to comment on "Zb ulohet SK ANDALI/ Qe veria shp ërndau 40 milionë euro në fsh ehtësi pak ditë para zgj edhjeve (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*